Pääoman tuotto ja tulonjako—alustavia laskelmia ja suunnannäyttöä

Kesätauon jälkeen on taas aika palata blogini pariin. Tällä kertaa tarjolla on erinäinen kokoelma regressiomalleja ja -laskelmia, joiden avulla olen alustavasti koetellut väitökseni tutkimusaineistoa. Olen kuluneena kesänä pyrkinyt selvittämään, miten hyvin, tai huonosti, pääoman keskimääräistuottoa kuvaava voiton suhdeluku selittää pääoma- ja ansiotulojen osamäärää, tuotannontekijätulonjakoa, ja miten hyvin tämä tulonjako selittää edelleen ansio- ja pääomatulonsaajien välisiä tuloeroja. Kuten laskelmista nähdään, ei tilastollisesti merkitseviä tai selitysvoimaisia korrelaatiosuhteita juurikaan ole toistaiseksi löydetty, mikä on ollut osin odotettavissakin. Lisäarvon suhdeluku tuntuu kuitenkin selittävän voiton suhdeluvun tilastollisesti merkitsevästi, joskaan ei erityisen voimakkaasti.

Tämänkertaisessa blogissa on kyse eräänlaisesta opinharjoituksesta, Lerntrainingista, jossa selvitän itselleni asioita ennemmin kuin esitän valmiita tuloksia. Sellaisenaan blogi on verraten sekava ja kuivakka. Se on myös kesken ja sitä täydennetään sitä myötä, kun etenen työssäni. Toivottavasti blogi antaa kuitenkin ”sisäpiirin” näkökulman siihen, missä vaiheessa etenen omalla opinpolullani.

Blogi on tuttuun tapaan ladattavissa tästä.

Huomiot, arvostelut ja kiitokset ovat  totta kai tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Pääoman tuotto ja tulonjako—alustavia laskelmia ja suunnannäyttöä jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Paluu transformaatio-ongelmaan. Arvot, hinnat ja Suomi

Toukokuun blogitekstini palaa pari vuotta sitten käsittelemäni aiheeseen eli tavaroiden vaihtoarvojen ja tuotantohintojen vastaavuuteen. Kuten aiemminkin, muodostaa rungon blogilleni Anwar Shaikhin artikkeli ”The Transformation from Marx to Sraffa” teoksessa Ricardo, Marx, Sraffa. The Langston Memorial Volume (Verso, Lontoo 1984). Olen käsitellyt aihetta aiempaa täsmällisemmin ja pyrkinyt soveltamaan Shaikhin hypoteesia toimialojen vuosityöajan ja niiden tuotosten hintojen välisestä korrelaatiosta (jotka ovat Shaikhin mukaan varsin vahvoja, R² > 0,90). Käyn blogissa läpi myös Shaikhin käyttämien menetelmien kritiikkiä. Empiirisenä tutkimusaineistonani olen käyttänyt Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon panos–tuotostaulukoita.

Blogini on tällä kertaa kirjoitettu käyttäen LaTeX-ladontaohjelmistoa ja sen graafista käyttöliittymä TeXstudiota. Olen viime aikoina siirtynyt sen pariin, sillä se helpottaa monella tapaa yhtälöiden, taulukoiden sekä kuvaajien asettelua leipätekstiin. Samalla se tuottaa hyvin skaalautuvan ja korkealaatuisen pdf-tiedoston, joka on selkeä ja helppolukuinen.

Blogi on tuttuun tapaan ladattavissa tästä.

Kiitokset, arvostelut ja muut huomiot ovat jälleen erittäin tervetulleita!

 

Creative Commons -lisenssi
Paluu transformaatio-ongelmaan. Arvot, hinnat ja Suomi jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Pääoman tuotto, tuotannontekijätulot ja tuloerot tutkimusperinteessä

Huhtikuun blogini luotaa väitökseeni liittyvää aiempaa tutkimusta. Vaikka juuri otsikossa näkyvien kolmen tekijän välisen suhteen tutkiminen onkin ollut varsin harvinaista—johtuen oletettavasti ainakin osittain suhteen välillisyydestä—on tuotannontekijätulojen jakauman ja tuloerojen välistä suhdetta sen sijaan tutkittu varsin paljon. Blogini on viime- ja tämänvuotiseen osa väitöstäni. Työasiani vievät tällä hetkellä siinä määrin aikaa opiskeluilta, että omaehtoinen, väitökseen suoraan liittymätön kirjoittelu on jäänyt pakostakin vähemmälle. Olen viime aikoina myös pitkälti lukenut, joka näkyy oman kirjoitustahdin hidastumisena.

Uskon, että blogini on kiinnostava tulonjaosta ja tuloeroista kiinnostuneille lukijoille. Se antaa mahdollisesti virikkeitä omalle tutkimukselle, vaikkei perustukaan tyhentävään ja täysin edustavaan otantaan alan kirjallisuudesta ja tutkimusartikkeleista.

Kirjoitus on tuttuun tapaan ladattavana pdf-tiedostona tästä. Pyydän huomiomaan, että se on vielä keskeneräinen, josta osoituksena lukujen perässä olevat merkinnät […].

Kaikkinainen palaute, arvostelu ja ylistys (sikäli kun aiheellista!) otetaan vastaan ilomielin.

Creative Commons -lisenssi
Pääoman tuotto, tuotannontekijätulot ja tuloerot tutkimusperinteessä jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Palkat, voitot ja tuloerot

Tämänkertaisessa kirjoituksessani käsittelen otsikon mukaisesti palkkojen, voittojen ja tuloerojen välistä suhdetta. Vaikka niin usein esitetäänkin, ei ole selviö, että voittojen kasvu suhteessa ansiotuloihin kasvattaisi tuloeroja. Tarvitaankin tietoa siitä, miten tasaisesti ansio- ja pääomatulot jakautuvat, miten suuri osa voitoista jaetaan omistajille pääomatulona ja miten suuri osa niistä pidätetään yhtiöissä itsessään. Näitä kaikkia tekijöitä analysoidaan tulonjakoaineiston pohjalta muutaman eri regressiomallin avulla. Tuloeroja on mitattu ansio- ja omaisuustulojen variaatiokertointen osamäärällä, joka näyttää, miten tasaisesti ne ovat jakautuneet ansio- ja omaisuustulonsaajien kesken.

Kirjoituksen tulokset liittyvät välillisesti tekeillä olevaan väitöskirjatutkimukseeni, jonka otsikko on muuttunut muotoon Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1960–2000.  Ne ovat toistaiseksi hyvin alustavia, karkeita ja saattavat sisältää muutamia lapsuksia ja virheitä. Niihin tuleekin suhtautua eräänlaisten ennakkotulosten tapaan. Vaikka tekeillä oleva väitökseni ei sellaisenaan käsittelekään tuloeroja kuin tuotannontekijätulojen jakautumista kahdeksi tulolajiksi, ansio- ja pääomatuloiksi, olen päättänyt kuitenkin ulottaa tarkasteluani myös tuloeroihin, vaikka tutkimukseni tarkoitus ei olekaan tarkastella tuloeroja, hyvinvointia sekä vastaavia tulonjaosta ja tuloeroista seuraavia sosiaalisia aspekteja.

Kirjoitus on ladattavissa tästä pdf-muotoisena tiedostona.

Kaikkinaiset huomiot, arvostelu, kiitokset sekä neuvot ovat tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Palkat, voitot ja tuloerot jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , , | Yksi kommentti

Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää

Vuoden viimeisessä blogissani esitän alustavia laskelmia pääoman tuoton ja tuotannontekijätulojen jaon välisestä suhteesta Suomessa 1960–2010-luvulla. Hypoteesinani on tulevaa väitöstutkimustani Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1966–1992 laadittaessa ollut, että pääoman keskimääräinen, voiton suhdeluvulla mitattu tuotto selittää tuotannontekijätulojen jakautumisen ansio- ja pääomatuloiksi. Mitä korkeampi tämä tuotto on, sitä korkeammaksi pääomatulojen suhde ansiotuloihin on arvioitu, ja toisin päin. Blogista nähdään, ettei tämä hypoteesi pidä välttämättä paikkansa—ei ainakaan ilman muutamaa mutkaa matkassa.

Esiteltävät regressioanalyysien tulokset ovat varsin karkeita ja vaativat vielä tarkennusta. Tämä vaikuttaa luonnollisesti jonkin verran kirjoituksen luettavuuteen ja kiinnostavuuteen; onhan hyvin jäsenneltyä kirjoitusta mukavampi lukea kuin tekstiä, joka hakee vielä muotoaan. Uskon silti, että tulokset ovat siinä määrin kiinnostavia, että niistä on iloa tulonjaosta ja taloushistoriasta sekä taloustieteestä kiinnostuneille. Lisäksi kirjoituksessa näytetään melko tarkasti, miten valittuja staattisia ja dynaamisia analyysimenetelmiä on sovellettu. Kaikkinainen arvostelu, kannustus ja huomionti on tervetullutta.

Blogiteksti on ladattavissa tuttuun tapaan pdf-tiedostona tästä.

Creative Commons -lisenssi
Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää? jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Ei kategoriaa, Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Laadun ja määrän vastakkainasettelun keinotekoisuudesta

Marraskuun kirjoituksessa ruoditaan laadun ja määrän välistä vastakkainasettelua yhteiskuntatieteissä. Kuten vaikkapa sosiologiaa tai valtio-oppia lukeneet tietävät, vallitsee niissä varsin pitkälle mennyt koulukuntajako laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien välillä. Kirjoituksessa esitän, että tämä jaottelu kumpuaa tieteellisestä työnjaosta ja tieteenperinteiden taipumuksesta tuottaa hyvin tietyntyyppistä tietoa sen sijaan, että todellisuutta pyrittäisiin lähestymään eri menetelmiä käyttäen. Lisäksi se kumpuaa virheellisestä ymmärryksestä, jonka todellisuutta voidaan jaotella laadullisesti ja määrällisesti. Keskeinen argumentti kirjoituksessa on, ettei laadun ja määrän välillä ole mitään todellisuudessa esiintyvää vastakkainasettelua, vaan jaottelu on ennen kaikkea ihmismielen tuotetta, joka uusintuu tieteenperinteessä ja -aloilla. Samalla jako ”koviin” ja ”pehmeisiin” tieteenaloihin luo tiedeyhteisössä hierarkiaa, joka heijastelee jossakin määrin työnjaon hierarkiaa muussa yhteiskunnassa. Kirjoituksessa esitettään muutamia esimerkkejä siitä, miten laadun ja määrän vastakkainasettelun kaltaiset, keinotekoiset eronteot vaikuttavat tiedon tuotantoon ja siten todellisuuden ja menneisyyden ymmärtämiseen.

Päivitys 2.12.2016: olen muovannut paria ajatusvirhettä sekä tehnyt pari pientä lisäystä.

Kirjoitus on tuttuun tapaan ladattavissa pdf-tiedostona tästä (pävitetty 2.12.2016).

Kaikenlaiset rakentavat kommentit, arvostelut ja parannusehdotukset, jopa kehut, ovat tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Laadun ja määrän vastakkainasettelun keinotekoisuudesta jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Verotus ja pääoman kasvu: palautevaikutuksen jatkotyöstöä

Lokakuun kirjoitukseni täydentää aiemmin elokuussa julkaisemaani tekstiä sen teoriaa täsmentäen, virheitä oikoen sekä tuoden mukanaan hieman lisää empiriaa. Olen syys–lokakuun aikana ollut verraten kiireinen muiden kuin opinto- ja tutkimusasioiden parissa, joten en pystynyt tuottamaan syyskuulle omaa kirjoitustaan saati päivittämään aiempaa, elokuista palautevaikutustekstiäni nyt tehtävällä tavalla. Kuten siis alkusyksystäkin, myös tällä kertaa käsitellään sitä, miten veropolitiikka voi vaikuttaa tulevaan pääomanmuodostukseen, voittoihin sekä kasvunopeuteen.

Vaikkei tässä esitettävä teoretisointi sekä empiria sellaisenaan päätyisikään tuloillaan olevaan väitöstutkimukseeni, muodostanee se tulevaisuudessa oman, kiinnostavan tutkimuskohteensa. Sen merkittävyys väitökselleni perustuu siihen, missä määrin veropolitiikalla, eritoten varausjärjestelmällä, voidaan katsoa vaikutetun pääoman keskimääräistuottoon Suomessa 1960–90-lukujen aikana, miksei aiemminkin. Kuten kirjoituksessa todetaan, voi julkinen valta harjoittamallaan politiikalla itse asiassa jopa hidastaa pääoman keskimääräistuoton laskua ja siten lopulta kansantuotteen kasvunopeuden loiventumista. Tämä ei tarkoita, että näin on välttämättä kuitenkaan käynyt.

Kirjoitus on vielä suurelta osin jäsentymätön, eikä sitä tule lukeakaan valmiina tuotoksena. Jätän sen lukijoiden arvioitavaksi kuitenkin nykytilassaan niin ansioineen kuin erheineenkin. Kaikenlaiset huomiot, arvostelu ja kiitokset ovat tervetulleita!

Pdf-muotoinen teksti on ladattavissa tästä.

Creative Commons -lisenssi
Verotus ja pääoman kasvu: palautevaikutuksen jatkotyöstöä jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi