Voitot ja tulonjako 1960–2000. Selittävätkö pääoman tuoton muutokset tulonjaon muutoksia Suomessa

Kesäkuun lopun julkaisuni on luonnos valmisteilla olevasta paperistani, jossa pyrin tiivistämään työn alla olevan väitökseni Pääoman tuotto ja tuloerot Suomessa 1960–2000 keskeisen sisällön ja esittämään myös tähänastisen työni tuloksia. Työni on edennyt tähän asti siten, että olen pyrkinyt tuottamaan empiirisiä tuloksia tasatahtisesti tutkimuksen rakenteen muotoutumisen sekä aineistojen keräämisen kanssa. Tämä mahdollistaa nähdäkseni hedelmällisen ”vuoropuhelun” aineistojen ja tutkimuskirjallisuuden sekä teorian välillä.

Paperissani esitän aiemmin jo aiemmin tekemiäni laskelmia ansio- ja pääomatulojen välisen suhteen muutosten vaikutuksesta tulonjakoon. Tämän lisäksi käyn läpi seikkaperäisesti eri pääomatulolajien, tässä korko-, osinko-, pääomatulon otto- ja muiden pääomatulojen muotoutumista.

Paperini on keskeneräinen: siitä puuttuvat keskeiset kaksi lukua, joista ensimmäisessä käydään läpi itse pääomatulojen ja voiton suhdeluvun eli pääoman keskimääräistuoton välinen suhde sekä luku, jossa koko paperin tulokset viedään yhteen johtopäätöksiksi. Koska haluan pitää kiinni suhteellisen säännölisesttä julkaisutahdistani, olen kuitenkin jälleen päätynyt esittämään ikään kuin tilannekuvan siitä, missä työni etenee.

Kaikenlaiset huomiot, myös arvostelevat, ovat tervetulleita!

Pdf on tuttuun tapaan ladattavissa tästä.

Creative Commons -lisenssi
Voitot ja tulonjako 1960–2000. Selittävätkö pääoman tuoton muutokset tulonjaon muutoksia Suomessa jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com

Mainokset
Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Voittojen ja pääomatulojen vaikutus tulonjakoon Suomessa 1960–2000. Alustavia laskelmia

Päätän jälleen hetken hiljaiselon ja saatan maailmaan vielä näin huhtikuun lopussa uuden blogin. Kuten aiemminkin, käsittelyssä on väitökseni Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1960–2000 aihepiiriin kuuluva kysymys voittojen ja pääomatulojen vaikutuksesta tulonjakoon, ennen kaikkea kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimeen.

Blogissa esitetään laskelmia mm. siitä, miten osakekurssit ovat korreloineet tilastollisesti merkitsevästi ja kohtuullisen voimakkaasti suurituloisimman prosentin kymmenyksen bruttotulojen kasvun kanssa ja siitä, miten osingonjakosuhde eli tässä tapauksessa kotitalouksien saamien osinkojen suhde Suomen taloudessa syntyneisiin voittoihin on korreloinut vielä tätäkin voimakkaammin voiton suhdeluvun eli tässä käytetyn tuottomitan vuosimuutosten kanssa. Toisin sanoen, mikäli yhtiöiden voitot ovat kasvaneet edellisvuodesta, on myös osingonjakosuhde kasvanut (ja toisin päin).

Blogissa esitetään myös pseudo-Gini-kertoimen ja Anthony B. Atkinsonin laatiman variaatiokertoimen neliön hajotelman avulla, miten pääomatulojen tulo-osuuden ja suhteen kasvu ansiotuloihin nähden on kasvattanut kertoimen ja variaatiokertoimen neliön arvoa.

Kotitaloustiedusteluiden pohjalta laaditut Gini-kertoimet ovat saatavissa vain joka viidennelle vuodelle ajanjaksolta 1966–86. Vaikka näidenkin havaintojen avulla on mahdollista pääpiirteittäin arvioida tulonjaon muutosta, olisi hyödyllistä, mikäli samalta jaksolta olisi saatavissa myös useampiin havaintoihin perustuva sarja. Olen koettanut laatia tällaisen käyttäen valtionveronalaisten tulojen tilastoa Suomen tilastollisista vuosikirjoista. Vaikka kertoimen arvo onkin selvästi korkeampi kuin kotitaloustiedusteluiden pohjalta laadittu, on se kehittynyt varsin samansuuntaisesti kuin käytettävissä olevien tulojen Gini-kerroin.

Blogi on tavanomaiseen tapaan ladattavissa tästä

Kuten aiemminkin, kaikenlaiset huomiot, kommentit, arvostelut ja kiitokset otetaan kiitollisena vastaan!

 

Creative Commons -lisenssi
Rahoitus, verotus, voitot ja tulonjako jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Ei kategoriaa | Kommentoi

Rahoitus, verotus, voitot ja tulonjako

Hetken hiljaiselon jälkeen palaan taas kerran valitettavan hitaasti muiden toimien ohessa etenevän väitökseni pariin. Olen viime aikoina ehtinyt paneutua jonkin verran osinkojen ja muiden pääomatulojen jakoa käsittelevään tutkimuskirjallisuuteen, jota on valitettavasti melko vähän klassisen tai marxilaisen tutkimusperinteessä. Samalla olen jatkanut erilaisten pääomatulojen, palkkojen ja voittojen suhdetta mittaavien aikasarjojen tuottamista ja analysointia.

Tämänkertaisessa julkaisussani käsitellään alustavasti rahoitusmarkkinasääntelyn sekä yhtiö- ja pääomatuloverotuksen mahdollisia vaikutuksia yhtiöiden voitonjakoon ja sitä myöten ansio- ja pääomatulojen jakaumaan sekä tuloeroihin. Laskelmat ovat jälleen hyvin alustavia, eikä merkitseviä tuloksia ole juuri vielä saatu. Vanha viisaus voittojen ja tulonjaon suhteen välillisyydestä tuntuukin vielä pitävän paikkansa.

Kirjoitus on keskeneräinen, mutta toivon siinä olevan mielenkiintoista sisältöä muillekin kuin tekijälle itselleen (vaikka tällä hetkellä tämän blogin kirjoittaminen onkin ennemmin kirjoittajan itsekurin harjoittamista kuin varsinaisen painovalmiin tutkimuksen julkaisua).

Blogi on ladattavissa tästä.

Kaikenlaiset huomiot, arvostelu ja kiitokset ovat edelleen erittäin tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Rahoitus, verotus, voitot ja tulonjako jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , , | Kommentoi

Voiton suhdeluku Suomessa 1949–2016. Trendejä ja katkoksia

Katkaisen parin kuukauden mittaiseksi venyneen julkaisutaukoni näin kuun alkupuolella. Työ-, opiskelu- ja muut kiireet ovat estäneet aiemman mukaisen julkaisutahdin, ja toisaalta vielä raakileemman aineiston julkaisussa ei välttämättä olisi ollut kovin paljon mieltä.

Joulukuun alun blogini käsittelee sinänsä tuttua aihetta hieman aiempaa kehittyneemmin aikasarja-analyyttisin menetelmin. Tarkoitukseni on ollut selvittää rakennemuutos- ja yksikköjuuritestien (Zivot–Andrews ja parannettu Dickey–Fuller) sekä yksimuuttujaisen autoregressioyhtälön avulla, onko voiton suhdeluvun jaksossa ollut Suomessa vuosien 1949–2016 välisenä aikana trendi tai trendejä sekä rakenteellisia muutoksia. Täsmällisemmin tarkoituksena on ollut selvittää, onko voiton suhdeluku ollut Suomessa annettuna aikana laskeva. Olen havainnut voiton suhdeluvun jakson kulussa sekä rakenteellisia muutoksia että trendinvaihteluita. Kaikkinensa tämä tarkoittaa, että suhdeluku on erityisesti jakson alkupuolella ollut laskeva, mutta sen laskutrendi on sittemmin tasoittunut ja 1990-luvun laman jälkeen hetkellisesti kääntynyt suhdeluvun eli pääoman tuottoprosentin kasvuksi.

Tulee huomata, että blogini on artikkeliluonnos ja toivonkin, ettei sitä lainattaisi ilman lupaani. Kiitoksia.

Blogi on ladattavissa pdf-tiedostona tästä

Kaikki huomiot, arvostelu, korjausehdotukset ja kiitokset ovat totta kai tervetulleita! Sovellan monia menetelmiä tähän tuttuun aihealueeseeni ensimmäisiä kertoja, jolloin virheiden todennäköisyys lienee suurempi kuin muissa olosuhteissa.

Creative Commons -lisenssi
Voiton suhdeluku Suomessa 1949–2016. Trendejä ja katkoksia jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Voiton suhdeluku Suomessa 1949–2016: trendejä ja katkoksia

Syyskuun blogini pohjustaa paitsi väitöstäni myös tekeillä olevaa artikkeliani voiton suhdeluvusta Suomessa. Aihe on sellaisenaan vanha tuttu. Tarkoitukseni on kuitenkin soveltaa jatkossa aiempaa täsmällisempiä aikasarjamenetelmiä suhdeluvun kulun analysoimiseksi. Suhdeluvun silmämääräinen arvointi ei riitä; ei riitä myöskään, että malleihin sovitetaan yksinkertaisia lineaarisia trendejä. Tarkoitukseni onkin katsoa, minkätyyppinen aikasarjamalli sopii voiton suhdeluvun jakson mallintamiseksi Suomessa vuosien 1949–2016 välisenä aikana. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan arvoida, onko Marxin voiton suhdeluvun laskutendnssin laki vaikuttanut suhdeluvun kulkuun Suomen lähihistoriassa.

En ole työssäni päässyt vielä annettuun pisteeseen asti. Olen kuitenkin testannut, onko suhdeluvun jaksossa trendi ja jos on, onko se mahdollista poistaa differentoimalla tai onko jakso trendistationaarinen, jolloin sen deterministisestä trendikomponentista tulee päästä eroon. Olen myös havainnut suhdeluvun jakson kulussa olevan todennäköisesti rakenteellisia murroskohtia (structural breaks), jotka voivat vaikuttaa perinteisesti käytetyn täydennetyn tai parannetun Dickey–Fuller-yksikköjuuritestin luotettavuuteen. Vaikka paljon on vielä tehtävänä, on näin ollen jotain jo tehtykin.

On syytä huomata, että tekstini on raakile, ja pyydänkin, että lainausta harkitessanne käännytte puoleeni. Tekstissä on varmasti vielä virheitä, jotka tulevat ajan kanssa korjatuksi.

Teksti on jälleen luettavissa täältä.

Huomiot, kiitokset, korjaukset ja arvostelu ovat kaikki tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Voiton suhdeluku Suomessa 1949–2016: trendejä ja katkoksia jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Kuvailusta selittämiseen. Voitot, palkat ja tulonjako Suomessa 1960–2000

Elokuun blogitekstini jatkaa pitkälti siitä, mihin jäin heinäkuussa, vaikka itse teksti onkin eri. Olen tähänastisessa tutkimuksessani havainnut, ettei pääoman tuoton—voiton suhdeluvun—ja tuotannontekijätulonjaon (pääoma- ja ansiotulojen osamäärän) välillä ole selvästikään ollut kovin suoraa selityssuhdetta; voittojen suhde pääomakantaan, varastoihin ja työvoimakustannuksiin ei siis vaikuta suoraan määränneen sitä, missä suhteessa tuotannontekijätulot ovat jakautuneet ansio- ja pääomatuloiksi. Tämä tarkoittaa, että yhtiöt ovat vaikuttaneet osingonjakoonsa ja omistajat pääomatulon ottoihinsa tavalla, joka ei ole myötäillyt suoraan heidän omistamiensa yhtiöiden kannatuskehitystä. Niinpä työn alla onkin ollut selvittää, mitkä tekijät ovat voineet vaikuttaa voittojen jakoon ja pidättämiseen yhtiöissä. Keskeiseksi selitystekijäksi on vaikuttanut nousevan yhtiöiden velkaantuneisuus ja vallitseva korkoaste: varsinkin 1980-luvulla kiristyneet antolainauskorot yhdessä kasvaneen luotonannon (ja luottokannan) kanssa ovat voineet pakottaa yhtiöitä maksamaan luotonsaantinsa ehtona korkoja, jotka ovat kasvattaneet pääomatuloja suhteessa palkkoihin ja muihin ansiotuloihin. En kuitenkaan ole vielä ehtinyt niin pitkälle, että olisin päässyt osoittamaan näiden tekijöiden välisiä kausaatiosuhteita. Palaan niiden pariin todennäköisesti ensi kuussa.

Teksti on tuttuun tapaan ladattavissa pdf-tiedostona tästä.

Kaikenlaiset huomiot, kiitokset ja arvostelu ovat tervetulleita, kuten aina ennekin!

 

Creative Commons -lisenssi
Kuvailusta selittämiseen. Voitot, palkat ja tulonjako Suomessa 1960–2000 jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Pääoman tuotto ja tulonjako—alustavia laskelmia ja suunnannäyttöä

Kesätauon jälkeen on taas aika palata blogini pariin. Tällä kertaa tarjolla on erinäinen kokoelma regressiomalleja ja -laskelmia, joiden avulla olen alustavasti koetellut väitökseni tutkimusaineistoa. Olen kuluneena kesänä pyrkinyt selvittämään, miten hyvin, tai huonosti, pääoman keskimääräistuottoa kuvaava voiton suhdeluku selittää pääoma- ja ansiotulojen osamäärää, tuotannontekijätulonjakoa, ja miten hyvin tämä tulonjako selittää edelleen ansio- ja pääomatulonsaajien välisiä tuloeroja. Kuten laskelmista nähdään, ei tilastollisesti merkitseviä tai selitysvoimaisia korrelaatiosuhteita juurikaan ole toistaiseksi löydetty, mikä on ollut osin odotettavissakin. Lisäarvon suhdeluku tuntuu kuitenkin selittävän voiton suhdeluvun tilastollisesti merkitsevästi, joskaan ei erityisen voimakkaasti.

Tämänkertaisessa blogissa on kyse eräänlaisesta opinharjoituksesta, Lerntrainingista, jossa selvitän itselleni asioita ennemmin kuin esitän valmiita tuloksia. Sellaisenaan blogi on verraten sekava ja kuivakka. Se on myös kesken ja sitä täydennetään sitä myötä, kun etenen työssäni. Toivottavasti blogi antaa kuitenkin ”sisäpiirin” näkökulman siihen, missä vaiheessa etenen omalla opinpolullani.

Blogi on tuttuun tapaan ladattavissa tästä.

Huomiot, arvostelut ja kiitokset ovat  totta kai tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Pääoman tuotto ja tulonjako—alustavia laskelmia ja suunnannäyttöä jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi