Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää

Vuoden viimeisessä blogissani esitän alustavia laskelmia pääoman tuoton ja tuotannontekijätulojen jaon välisestä suhteesta Suomessa 1960–2010-luvulla. Hypoteesinani on tulevaa väitöstutkimustani Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1966–1992 laadittaessa ollut, että pääoman keskimääräinen, voiton suhdeluvulla mitattu tuotto selittää tuotannontekijätulojen jakautumisen ansio- ja pääomatuloiksi. Mitä korkeampi tämä tuotto on, sitä korkeammaksi pääomatulojen suhde ansiotuloihin on arvioitu, ja toisin päin. Blogista nähdään, ettei tämä hypoteesi pidä välttämättä paikkansa—ei ainakaan ilman muutamaa mutkaa matkassa.

Esiteltävät regressioanalyysien tulokset ovat varsin karkeita ja vaativat vielä tarkennusta. Tämä vaikuttaa luonnollisesti jonkin verran kirjoituksen luettavuuteen ja kiinnostavuuteen; onhan hyvin jäsenneltyä kirjoitusta mukavampi lukea kuin tekstiä, joka hakee vielä muotoaan. Uskon silti, että tulokset ovat siinä määrin kiinnostavia, että niistä on iloa tulonjaosta ja taloushistoriasta sekä taloustieteestä kiinnostuneille. Lisäksi kirjoituksessa näytetään melko tarkasti, miten valittuja staattisia ja dynaamisia analyysimenetelmiä on sovellettu. Kaikkinainen arvostelu, kannustus ja huomionti on tervetullutta.

Blogiteksti on ladattavissa tuttuun tapaan pdf-tiedostona tästä.

Creative Commons -lisenssi
Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa. Miten tilastollinen yhteys voidaan selvittää? jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Mainokset
Kategoria(t): Ei kategoriaa, Käytäntö | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Laadun ja määrän vastakkainasettelun keinotekoisuudesta

Marraskuun kirjoituksessa ruoditaan laadun ja määrän välistä vastakkainasettelua yhteiskuntatieteissä. Kuten vaikkapa sosiologiaa tai valtio-oppia lukeneet tietävät, vallitsee niissä varsin pitkälle mennyt koulukuntajako laadullisten ja määrällisten tutkimusmenetelmien välillä. Kirjoituksessa esitän, että tämä jaottelu kumpuaa tieteellisestä työnjaosta ja tieteenperinteiden taipumuksesta tuottaa hyvin tietyntyyppistä tietoa sen sijaan, että todellisuutta pyrittäisiin lähestymään eri menetelmiä käyttäen. Lisäksi se kumpuaa virheellisestä ymmärryksestä, jonka todellisuutta voidaan jaotella laadullisesti ja määrällisesti. Keskeinen argumentti kirjoituksessa on, ettei laadun ja määrän välillä ole mitään todellisuudessa esiintyvää vastakkainasettelua, vaan jaottelu on ennen kaikkea ihmismielen tuotetta, joka uusintuu tieteenperinteessä ja -aloilla. Samalla jako ”koviin” ja ”pehmeisiin” tieteenaloihin luo tiedeyhteisössä hierarkiaa, joka heijastelee jossakin määrin työnjaon hierarkiaa muussa yhteiskunnassa. Kirjoituksessa esitettään muutamia esimerkkejä siitä, miten laadun ja määrän vastakkainasettelun kaltaiset, keinotekoiset eronteot vaikuttavat tiedon tuotantoon ja siten todellisuuden ja menneisyyden ymmärtämiseen.

Päivitys 2.12.2016: olen muovannut paria ajatusvirhettä sekä tehnyt pari pientä lisäystä.

Kirjoitus on tuttuun tapaan ladattavissa pdf-tiedostona tästä (pävitetty 2.12.2016).

Kaikenlaiset rakentavat kommentit, arvostelut ja parannusehdotukset, jopa kehut, ovat tervetulleita!

Creative Commons -lisenssi
Laadun ja määrän vastakkainasettelun keinotekoisuudesta jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Verotus ja pääoman kasvu: palautevaikutuksen jatkotyöstöä

Lokakuun kirjoitukseni täydentää aiemmin elokuussa julkaisemaani tekstiä sen teoriaa täsmentäen, virheitä oikoen sekä tuoden mukanaan hieman lisää empiriaa. Olen syys–lokakuun aikana ollut verraten kiireinen muiden kuin opinto- ja tutkimusasioiden parissa, joten en pystynyt tuottamaan syyskuulle omaa kirjoitustaan saati päivittämään aiempaa, elokuista palautevaikutustekstiäni nyt tehtävällä tavalla. Kuten siis alkusyksystäkin, myös tällä kertaa käsitellään sitä, miten veropolitiikka voi vaikuttaa tulevaan pääomanmuodostukseen, voittoihin sekä kasvunopeuteen.

Vaikkei tässä esitettävä teoretisointi sekä empiria sellaisenaan päätyisikään tuloillaan olevaan väitöstutkimukseeni, muodostanee se tulevaisuudessa oman, kiinnostavan tutkimuskohteensa. Sen merkittävyys väitökselleni perustuu siihen, missä määrin veropolitiikalla, eritoten varausjärjestelmällä, voidaan katsoa vaikutetun pääoman keskimääräistuottoon Suomessa 1960–90-lukujen aikana, miksei aiemminkin. Kuten kirjoituksessa todetaan, voi julkinen valta harjoittamallaan politiikalla itse asiassa jopa hidastaa pääoman keskimääräistuoton laskua ja siten lopulta kansantuotteen kasvunopeuden loiventumista. Tämä ei tarkoita, että näin on välttämättä kuitenkaan käynyt.

Kirjoitus on vielä suurelta osin jäsentymätön, eikä sitä tule lukeakaan valmiina tuotoksena. Jätän sen lukijoiden arvioitavaksi kuitenkin nykytilassaan niin ansioineen kuin erheineenkin. Kaikenlaiset huomiot, arvostelu ja kiitokset ovat tervetulleita!

Pdf-muotoinen teksti on ladattavissa tästä.

Creative Commons -lisenssi
Verotus ja pääoman kasvu: palautevaikutuksen jatkotyöstöä jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , , | Kommentoi

Veropolitiikka, palautevaikutus ja pääoman tuotto

Keskeneräisen julkaisemisessa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvää raakilemaisen ja luonnostelmanomaisen julkaisemisessa on aikarajoista kiinni pitäminen sekä työn säännöllisenä pitäminen. Huonoa taas luonnollisesti se, ettei kaikkea ole millään saatettu siihen kuntoon kuin olisi muutoin voinut, sillä kuuluisalla ”paremmalla ajalla”. Näin elokuun lopussa julkaisen hyvin luonnostelmanomaisen kirjoituksen, joka on omalla tavallaan ensiaskel verraten pohtimattomalla (ainakin omalla kohdallani!) aihealueella. Kirjoituksessa pohditaan, miten veropolitiikka voi vaikuttaa pääoman tuottoon ja kasautumiseen, sen kasvuun. Olen hyvin varma, että tulen täydentämään tätä kirjoitusta vielä tulevina viikkoina, jahka löydän aikaa sen hiomiseen ja laajentamiseen. Toivon kuitenkin, että se on tällaisenaankin kiinnostavaa luettavaa ja antaa aihetta pohdinnoille.

Kirjoitus on pdf-muotoinen ja ladattavissa tämän linkin takaa.

Creative Commons -lisenssi
Veropolitiikka, palautevaikutus ja pääoman tuotto jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Lisää pääomatuotosta

Heinäkuun lopun blogini laajentaa kesäkuussa julkaisemaani luonnosta. Blogissa täsmäytetään käytettyjä käsitteitä, esitetään uusia laskumenetelmiä sekä korjataan jotakin luonnosvaiheen lapsuksia. Nämä liittyvät m.m. käytettyjen laskumenetelmien yhtälöihin. Kiinnostavinta mainituissa lisäyksissä on nähdäkseni ns. uuden pääoman tuoton laskennan esittely sekä voittomarginaalin ja -asteen eron ruodinta. Kuten sanottua, olen lisäksi pyrkinyt panostamaan oikeakielisyyteen ja käsitteelliseen täsmällisyyteen, mikä lisää uskoakseni luonnoksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Esittelen näiden kirjoituksessani laskuesimerkin siitä, miten pääoman voittomarginaali voi kasvaa samalla, kun sen voittoaste (tai suhdeluku) supistuu. Uskoakseni tämä auttaa ymmärtämään, miten marginaalin ja asteen välinen ero voi hämätä näkemään pääoman tuoton ja sitä kautta yritysten kunnon tai ”terveyden” melko erilaisena.

Niin kuin olen aiemmin kuluvana vuonna todennut, en ikävä kyllä enää pysty käyttämään samoin kuin ennen aikaani yksittäisten, toisistaan suhteellisten erillisten asioiden käsittelyyn. Tämänkuinen blogini onkin pikemminkin aiemman täydennystä kuin uusi aluevaltaus. Toivon kuitenkin, että se on sellaisenaankin lukemisen arvoinen ja tarjoaa kiinnostavaa tietoa Suomen talous- ja yhteiskuntahistoriaan.

Kirjoitus on ladattavissa tämän linkin takaa.

Kaikenlaiset huomiot, kiitokset ja arvostelut ovat tervetulleita!
Creative Commons -lisenssi
Lisää pääomatuotosta jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Pääomatuoton mittaamisesta Suomessa

Kesäkuun kirjoitukseni jatkaa tänä vuonna aloittamaani, väitöskirjatutkimustani tukevaa blogailua. Kirjoitukseni toukokuulta jäi väliin työ-, järjestö- ja opintokiireiden takia, jotka ovat pitäneet minut tähän blogiin tulevan kirjoittamisen ääreltä ikävä kyllä melko tehokkaasti myös tässä kuussa. Julkaisen kuitenkin nyt alunperin toukokuulle tarkoittamani tekstin, jota olen jatkanut kuluvan kuun puolella aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä ei tarkoita, etteikö minulla olisi ollut aikaa muuhun väitöstäni tukevaan kirjoitteluun, jonka tuloksia pystyn toivon mukaan esittelemään tässä blogissa teille lukijoille vielä kuluvan kesän aikana.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi pääoman keskimääräisen tuoton laskemiseksi käyttämiäni menetelmiä sekä yhtälöitä. Samalla sivutaan jonkin verran niitä tutkimusongelmia, joita aineisto asettaa marxilaiselle, klassisen poliittisen talouden perustasta ammentavalle tutkimukselle. Uskon, että kirjoitukseni lisää laskelmieni tarkistettavuutta, nykykielellä ilmaistuna ”läpinäkyvyyttä” (mitä ikinä tällä läpinäkyvyydellä tarkoitetaankin; ovathan prosessit, jotka halutaan ”läpinäkyviksi”, jo pitkälti tapahtuneet, kun niiden ”läpinäkyvyyden” perään aletaan kuuluttaa).

Olen kiitollinen huomioista, kiittävistä ja kriittisistä. Ne auttavat minua tutkimukseni edetessä suuresti. Pahoittelen mahdollisista kirjoitus- ja ajatusvirheistä, jotka selittyvät osin kirjoituksen luonnosmaisuudella sekä kiireilläni.

Kirjoitukseni on luettavissa tämän linkin takaa avautuvasta linkistä.

Creative Commons -lisenssi
Pääomatuoton mittaamisesta Suomessa jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Muistiinpanoja tulonjaosta

Näin huhtikuun lopussa julkaisen nähtäväksi kuluneen kuun aikana tuottamiani muistiinpanoja, joissa analysoin lukemaani tutkimuskirjallisuutta ja -artikkeleita. Vaikka teksti ei sellaisenaan löytänekään tietään väitökseeni, voi siitä lukea sen argumentaation suunnan, johon olen viime aikoina urautunut. Teksti auttaa myös hahmottamaan työni teoreettista pohjaa eli niitä näkemyksiä ja eräänlaisia hypoteeseja, joiden varaan rakennan työni empirian.

On erityisen mielenkiintoista löytää kirjoittajia ja tutkimuksia, joissa päädytään eri lähtökohdista käsin samanlaisiin empiirisiin havaintoihin tai jopa tulkintoihin kuin itse. Tutkimuskirjallisuuden ja -artikkelien luennassa onkin näin ollen kaksi hyvää puolta: ensinnäkin ne auttavat ymmärtämään, miten funktionaalisen tulonjaon muotoutuminen Suomessa on käsitetty, toiseksi näiden näkemysten analysointi kehittää omaa argumentaatiota ja ”keskustelevaa” kritiikkiä aiemmin esitettyjä, virheelliseksi osoitettavissa olevia töitä kohtaan.

Tekstiini pääsee totutun kaavan mukaan tästä.

Kaikenlaiset huomiot, arvostelu ja parannusehdotukset ovat tervetulleita!
Creative Commons -lisenssi
Muistiinpanoja tulonjaosta jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi