Veropolitiikka, palautevaikutus ja pääoman tuotto

Keskeneräisen julkaisemisessa on hyvät ja huonot puolensa. Hyvää raakilemaisen ja luonnostelmanomaisen julkaisemisessa on aikarajoista kiinni pitäminen sekä työn säännöllisenä pitäminen. Huonoa taas luonnollisesti se, ettei kaikkea ole millään saatettu siihen kuntoon kuin olisi muutoin voinut, sillä kuuluisalla ”paremmalla ajalla”. Näin elokuun lopussa julkaisen hyvin luonnostelmanomaisen kirjoituksen, joka on omalla tavallaan ensiaskel verraten pohtimattomalla (ainakin omalla kohdallani!) aihealueella. Kirjoituksessa pohditaan, miten veropolitiikka voi vaikuttaa pääoman tuottoon ja kasautumiseen, sen kasvuun. Olen hyvin varma, että tulen täydentämään tätä kirjoitusta vielä tulevina viikkoina, jahka löydän aikaa sen hiomiseen ja laajentamiseen. Toivon kuitenkin, että se on tällaisenaankin kiinnostavaa luettavaa ja antaa aihetta pohdinnoille.

Kirjoitus on pdf-muotoinen ja ladattavissa tämän linkin takaa.

Creative Commons -lisenssi
Veropolitiikka, palautevaikutus ja pääoman tuotto jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , | Kommentoi

Lisää pääomatuotosta

Heinäkuun lopun blogini laajentaa kesäkuussa julkaisemaani luonnosta. Blogissa täsmäytetään käytettyjä käsitteitä, esitetään uusia laskumenetelmiä sekä korjataan jotakin luonnosvaiheen lapsuksia. Nämä liittyvät m.m. käytettyjen laskumenetelmien yhtälöihin. Kiinnostavinta mainituissa lisäyksissä on nähdäkseni ns. uuden pääoman tuoton laskennan esittely sekä voittomarginaalin ja -asteen eron ruodinta. Kuten sanottua, olen lisäksi pyrkinyt panostamaan oikeakielisyyteen ja käsitteelliseen täsmällisyyteen, mikä lisää uskoakseni luonnoksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. Esittelen näiden kirjoituksessani laskuesimerkin siitä, miten pääoman voittomarginaali voi kasvaa samalla, kun sen voittoaste (tai suhdeluku) supistuu. Uskoakseni tämä auttaa ymmärtämään, miten marginaalin ja asteen välinen ero voi hämätä näkemään pääoman tuoton ja sitä kautta yritysten kunnon tai ”terveyden” melko erilaisena.

Niin kuin olen aiemmin kuluvana vuonna todennut, en ikävä kyllä enää pysty käyttämään samoin kuin ennen aikaani yksittäisten, toisistaan suhteellisten erillisten asioiden käsittelyyn. Tämänkuinen blogini onkin pikemminkin aiemman täydennystä kuin uusi aluevaltaus. Toivon kuitenkin, että se on sellaisenaankin lukemisen arvoinen ja tarjoaa kiinnostavaa tietoa Suomen talous- ja yhteiskuntahistoriaan.

Kirjoitus on ladattavissa tämän linkin takaa.

Kaikenlaiset huomiot, kiitokset ja arvostelut ovat tervetulleita!
Creative Commons -lisenssi
Lisää pääomatuotosta jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Pääomatuoton mittaamisesta Suomessa

Kesäkuun kirjoitukseni jatkaa tänä vuonna aloittamaani, väitöskirjatutkimustani tukevaa blogailua. Kirjoitukseni toukokuulta jäi väliin työ-, järjestö- ja opintokiireiden takia, jotka ovat pitäneet minut tähän blogiin tulevan kirjoittamisen ääreltä ikävä kyllä melko tehokkaasti myös tässä kuussa. Julkaisen kuitenkin nyt alunperin toukokuulle tarkoittamani tekstin, jota olen jatkanut kuluvan kuun puolella aina mahdollisuuksien mukaan. Tämä ei tarkoita, etteikö minulla olisi ollut aikaa muuhun väitöstäni tukevaan kirjoitteluun, jonka tuloksia pystyn toivon mukaan esittelemään tässä blogissa teille lukijoille vielä kuluvan kesän aikana.

Tässä kirjoituksessa käydään läpi pääoman keskimääräisen tuoton laskemiseksi käyttämiäni menetelmiä sekä yhtälöitä. Samalla sivutaan jonkin verran niitä tutkimusongelmia, joita aineisto asettaa marxilaiselle, klassisen poliittisen talouden perustasta ammentavalle tutkimukselle. Uskon, että kirjoitukseni lisää laskelmieni tarkistettavuutta, nykykielellä ilmaistuna ”läpinäkyvyyttä” (mitä ikinä tällä läpinäkyvyydellä tarkoitetaankin; ovathan prosessit, jotka halutaan ”läpinäkyviksi”, jo pitkälti tapahtuneet, kun niiden ”läpinäkyvyyden” perään aletaan kuuluttaa).

Olen kiitollinen huomioista, kiittävistä ja kriittisistä. Ne auttavat minua tutkimukseni edetessä suuresti. Pahoittelen mahdollisista kirjoitus- ja ajatusvirheistä, jotka selittyvät osin kirjoituksen luonnosmaisuudella sekä kiireilläni.

Kirjoitukseni on luettavissa tämän linkin takaa avautuvasta linkistä.

Creative Commons -lisenssi
Pääomatuoton mittaamisesta Suomessa jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Muistiinpanoja tulonjaosta

Näin huhtikuun lopussa julkaisen nähtäväksi kuluneen kuun aikana tuottamiani muistiinpanoja, joissa analysoin lukemaani tutkimuskirjallisuutta ja -artikkeleita. Vaikka teksti ei sellaisenaan löytänekään tietään väitökseeni, voi siitä lukea sen argumentaation suunnan, johon olen viime aikoina urautunut. Teksti auttaa myös hahmottamaan työni teoreettista pohjaa eli niitä näkemyksiä ja eräänlaisia hypoteeseja, joiden varaan rakennan työni empirian.

On erityisen mielenkiintoista löytää kirjoittajia ja tutkimuksia, joissa päädytään eri lähtökohdista käsin samanlaisiin empiirisiin havaintoihin tai jopa tulkintoihin kuin itse. Tutkimuskirjallisuuden ja -artikkelien luennassa onkin näin ollen kaksi hyvää puolta: ensinnäkin ne auttavat ymmärtämään, miten funktionaalisen tulonjaon muotoutuminen Suomessa on käsitetty, toiseksi näiden näkemysten analysointi kehittää omaa argumentaatiota ja ”keskustelevaa” kritiikkiä aiemmin esitettyjä, virheelliseksi osoitettavissa olevia töitä kohtaan.

Tekstiini pääsee totutun kaavan mukaan tästä.

Kaikenlaiset huomiot, arvostelu ja parannusehdotukset ovat tervetulleita!
Creative Commons -lisenssi
Muistiinpanoja tulonjaosta jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , , , | Kommentoi

Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaaijen tulonjako Suomessa 1966‒92

Näin maaliskuun lopussa tuon luettavaksenne hiljattain tutkimusseminaarissa esittelemäni tutkimussuunnitelman, jonka parissa olen käyttänyt liiennyttä aikaani kuluneen kuun aikana. Suunnitelma antanee aiemmin kirjoituksiani lukeneille paremman kokonaiskuvan siitä, mitä pyrin väitöksessäni tutkimaan. Keskeisiä osa-alueita tutkimuksessa ovat:

(i) pääoman keskimääräinen tuotto eli voiton suhdeluku ja sen lasku Suomessa toisen maailmansodan jälkeen aina 1990-luvun lamaan;

(ii) kasvupolitiikan vaikutus pysyviin (tai yleiskielisemmin kiinteisiin) pääomakantoihin ja sitä kautta pääoman keskimääräiseen tuottoon

(iii) voiton suhdeluvun laskun vaikutukset pääomatulojen muodostumiseen; ja

(iv) tuloverojärjestelmän vaikutukset ansio- ja pääomatulonsaajien keskinäiseen, funktionaaliseen tulonjakoon huomioiden varaus- ja vähennysjärjestelmien vaikutuksen verotuksen toteumaan.

Suunnitelma on luettavissa täältä.

Kaikkinaiset, varsinkin rakentavat, huomiot, kommentit ja kritiikki ovat tervetulleita!
Creative Commons -lisenssi
Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaajien tulonjako Suomessa 1966‒92 jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi

Tulonjakotutkimuksen historiaa Suomessa

Olen kuluneen syksyn ja kevään aikana alkanut koota yhteen ja lukea suomalaista tulonjakotutkimusta, jonka pohjalta työstän lukua tulevaa väitöskirjatutkimustani Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio- ja pääomatulonsaajien tulonjako Suomessa 1966‒92 varten. Työni on vielä pahasti vaiheessa; tämä näkyy vääjäämättä myös nyt tarjolla olevassa luonnoksessa.

Mitä käsillä olevasta raakatekstistä on kuitenkin luettavissa, on se kysymyksenasettelu, jolla aihettani lähestyn. Toivon, että juuri ne kysymykset, joihin vastaan vielä toistaiseksi hyvin pintapuolisesti ja aukollisesti, ovat tämänkertaisen julkaisuni parasta antia. Luvun ensisivut antanevat myös viitteitä siitä tietoteoreettisesta pohjasta, jonka varaan työtäni ylipäätänsä rakennan; tässä mielessä luku on jatkumoa tammikuussa julkaisemalleni tekstille.

Suuri este nyt tekeillä olevassa luvussa tulee olemaan aiemman, yhteenvetävän tutkimuksen puute: tietooni ei tätä kirjoittaessa ole kantautunut, että Suomessa olisi aiemmin julkaistu suomalaisen tulonjakotutkimuksen historiaa. Näin ollen joudunkin (toisaalta, saan) tuottamaan saatavilla olevan aineiston pohjalta tulevaisuudessa itse asiassa eräänlaisen lyhythistorian koko tutkimuskentän historiasta. Vielä nyt, kuten huomaatte, tämä työ on vaiheessa. Ehkä tämänkertaisen kirjoituksen tarkoituksena onkin pääasiassa näyttää, missä mennään, miten työni etenee.

Luku muodostaa valmiina osan väitöskirjatutkimukseni johdanto-osiota, jossa käydään läpi menetelmien ohella tutkimusaihetta ja -aineistoa sekä aiempaa tutkimusta, joista jälkimmäiseen käsillä oleva luku paneutuu erityisesti jättäen kysymykset tulonjaon mittaamisen menetelmistä toiseen lukuun.

Helmikuun julkaisuni on luettavissa tästä.
Creative Commons -lisenssi
Tulonjakotutkimuksen historiaa Suomessa jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Käytäntö, Teoria | Avainsanat: , , , | Kommentoi

Talouspolitiikka, talouden ilmentymät ja sen olemus. Tiedontuotannon lähtökohdista ja ongelmista

Uusi vuosi tuo mukanaan melko syvällisen muutoksen tämän blogin julkaisutarjontaan. Siinä missä olen aiempina kuukausina ja vuosina keskittynyt usein yhteen, siten melko pintapuolisesti tarkasteltuun aiheeseen kerralla, aloitan nyt jatkuvan, pikku hiljaa täydentyvän julkaisun tuottamisen. Tähän minut on johtanut kaksi seikkaa:

(i) tekeillä oleva väitöskirjatutkimukseni (sain jatko-opinto-oikeuden Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian oppiaineseen); ja

(ii) työtilanteeni, joka yhdessä ensimmäisen tekijän kanssa pakottaa minut (myönteisellä tavalla) keskittämään lukemiseni, kirjoittamiseni ja laskelmani tähän yhteen aiheeseen.

Koska haluan kuitenkin jatkaa tämän blogin melko säännöllistä julkaisua (se on tuottanut jatkuvuutta ja luonut pakotteen/kannustimen kuukausittaiseen lukemiseen ja kirjoittamiseen), tullen toistaiseksi antamaan teille kuukausittain, toisinaan harvemmin, otteita siitä raakatekstistä, jonka olen saanut kuluneen kuukauden aikana tuotetuksi väitöskirjaani varten. Kuten aiemminkin, otan mielelläni vastaan ajatuksia, arvostelua ja huomioita tekemästäni työstä.

Ennen itse kirjoitusta on hyvä kertoa muutama sana siitä, mihin se liittyy. Kuten todettua, olen aloittanut hiljattain jatko-opiskelijana talous- ja sosiaalihistorian oppiaineessa. Väitöskirjatutkimukseni alustava otsake (Tuloverotus, kasvupolitiikka ja pääoman tuotto. Ansio ja pääomatulonsaajien tulonjako Suomessa 1966‒92) kertoo sellaisenaan, mitä minun on tarkoitus tutkia seuraavien vuosien aikana:

(a) tulonjakokäsitysten historiallista muotoutumista;

(b) todellisia ansio- ja pääomatuloasteita ja tulonjakovaikutuksia;

(c) teollistamis- ja kasvupolitiikkaa sekä

(d) niiden vaikutusta pääoman keskituottoon ja osingon (sekä muun pääomatulon) jakoon vuosien 1966‒92 Suomessa.

Nyt julkaistava teksti on osa lukua, joka luotaa aiempaa syvällisemmin taloudesta tuotettavan tiedon rajoitteisuutta sekä historiallista luonnetta. Julkaistava teksti on täydentyvä, joten se toimii samalla eräänlaisena varmuuskopiopankkina ja tarjoaa katsauksen työn etenemiseen suunnilleen kuukausittaisin julkaisuvälein.

Teksti on ladattavissa tästä.

Creative Commons -lisenssi
Talouspolitiikka, talouden ilmentymät ja olemus. Tiedontuotannon lähtökohdista ja ongelmista jonka tekijä on Saska Heino on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Ei muutoksia-Epäkaupallinen 3.0 Muokkaamaton lisenssillä.
Teos on muunnelma teoksesta taloussaippuakupla.wordpress.com.

Kategoria(t): Teoria | Avainsanat: , , , , , , , | Kommentoi